28.5.09

GODELLA JOVEN


PROPOSTES I ACTIVITATS PER A JOVENS

Informació des de l'Ajuntament de Godella

CONCURS LOGOTIP NOU CASAL DE JOVES A GODELLA

Convoca: Regidoria de Joventut
BASES
1.- Podrà participar en el concurs qualsevol persona amb edat compresa entre els 14 i els 35 anys.
2.- Els treballs presentats hauran de ser originals, no publicats ni totalment ni parcialment, ni haver sigut jutjats o qualificats per un altre jurat o tribunal. El nombre d’obres per participant no excedirà de dos, d’acord amb les característiques següents:
- La imatge podrà estar composta per una icona, logotip o amb dues coses i haurà d’incloure el text AlMatadero, Casal Jove.
- Els treballs s’hauran de presentar en suport electrònic i format digital a escala (Photoshop, Freehand) que permeta la manipulació digital. A més s’hauran d’entregar tres impressions en paper; la primera de format màxim A4, i la resta, en proporció de dimensió que no supere els 7,5 cm x 7,5 cm i 4 cm x 4 cm respectivament. El format d’arxiu serà JPG, TIF o FH.
- Haurà de poder-se aplicar qualsevol mètode, sigue impressos o electrònics, mantenint sempre la integritat, fins i tot en formats reduïts o macroformats. Es podrà utilitzar dues tintes com a màxim.
3.- Forma i termini de presentació:
- Els treballs, sense firmar, es presentaran amb un lema, que figurarà en un sobre tancat i que haurà de coincidir amb el que es consigne en el dors de la imatge. En l’interior del sobre es farà constar: nom i cognoms de l’autor/a, DNI, adreça, codi postal, telèfon de contacte i correu electrònic. Els treballs remesos des de fora de Godella hauran d’enviar-se a ports pagats.
- El termini de presentació d’originals serà del 8 al 12 de juny de 2009 ambdós inclusius i s’entregaran per registre d’entrada de l’Ajuntament en horari de 9 a 14 hores.4.- Es concedirà un únic premi de 350€. L’import del premi està sotmés a les retencions legals establertes. La imatge premiada passarà a ser la oficial del Casal Jove i la seua imatge corporativa.
CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GODELLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “LA DIPU TE BECA
BASE PRIMERA. 13 becas en las siguientes áreas de actividad:- Área jurídica- Área económica- Área de cultura- Área de deportes.- Área técnica.- Área de servicios sociales.
BASE SEGUNDA. Cada una de las becas está dotada con un importe de 600 euros brutos mensuales aabonar en periodos vencidos. .El periodo de duración de las becas comienza el 1 de julio de 2009 y finalizará comomáximo el 30 de septiembre de 2009.El periodo de disfrute de la beca tiene que producirse necesariamente durante losmeses de julio, agosto y septiembre, no pudiendo por causa alguna prolongar laduración de las becas más allá del mes de septiembre.
BASE TERCERA. REQUISITOS
1.- Poseer la vecindad administrativa en algún municipio de la provincia deValencia.2.- Tener 18 años cumplidos.3.- Encontrarse cursando alguna de las siguientes enseñanzas oficiales: CiclosFormativos de Formación Profesional o Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado,Diplomatura o Licenciatura.4.- No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en elartículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.5.- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente ala seguridad social, lo que acreditará mediante declaración responsable.6.- No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidadasí como no desarrollar una actividad laboral durante el periodo de disfrute de la beca.
Ajuntament de GODELLA (València) c/ Major,45 Telèfons 96 363 80 56 / 96 363 87 08 Departamento de Secretaría.
BASE CUARTA. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas Bases en el Ayuntamiento de Godella.(25-05-09)
Más información en

No hay comentarios:

Publicar un comentario