18.10.12

GODELLA.MOCIONES PRESENTADAS POR EL PSPV-PSOE EN SEPTIEMBRE

A partir de este mes publicaremos las mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista en los Plenos  del Ayuntamiento de Godella. Así como el resultado obtenido tras la votación de los concejales y concejalas de los diferentes grupos.

Estas son las personas que forman el Grupo Municipal Socialista.

Salvador Soler, Alcalde y Concejal de Hacienda
Rosa  Barat, Concejala de Igualdad, Bienestar Social y Promoción Empleo
Lola Sánchez, Concejala de Urbanismo y Medio- Ambiente
Ferran Vilella, Concejal de Cultura

Hermenegildo Estellés, Concejal de Fiestas
Aquí veréis un resumen de las mociones de Sseptiembre. Para conocer los argumentos y los acuerdos tal y como aparecen en la moción, podéis consultar los enlaces.

La decisión de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de publicar las mociones en el blog tiene como objetivo que se conozca algo más la política municipal y cómo los y las socialistas analizamos aspectos de la vida ciudadana. 

Este mes de septiembre se han sometido a votación cinco mociones:


1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DELS DEUTES DE LA GENERALITAT AMB L’AJUNTAMENT. No hem d'oblidar que la Generalitat deu a l'Ajuntament de Godella més de 350.000€.
1. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb els ajuntaments derivats d’acords i convenis que afecten al desenvolupament de competències municipals signats als darrers anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat, demanem a la Generalitat que fixe el calendari pel pagament del deute, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.
2. Donar trasllat de la present resolució al President de la Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes si als Síndics dels grups polítics.
Votació: A favor 9 vots (PSPV-PSOE/ EU/COMPROMÍS)
Abstencions 8 (PP)

2. MOCIÓ DEL CARRAIXET. Acord per a que es convoque una Assemblea de la Entitat d'Usuaris i revisió del Canon.
Votació: A favor 9 vots (PSPV-PSOE/ EU/COMPROMÍS)
Abstencions 8 (PP)

3. MOCIÓ IVA FALLES. Demanar al Govern d’Espanya, per a l’any 2013, una moratòria en la implantació del nou IVA per a les Falles amb contractes ja signats i en ple procés de construcció i que siga el 10%
Votació: A favor 9 vots (PSPV-PSOE/ EU/COMPROMÍS)
Abstencions 8 (PP)

4. MOCIÓN DE EDUCACIÓN. RECORTES. El Ayuntamiento de Godella solicita la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo e insta al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios para lograr una mayor eficiencia y eficacia en materia de educación sin menoscabar la calidad y la garantía del derecho a una educación de calidad al conjunto de la población. Insta al Gobierno de la Generalitat Valenciana a no aplicar las medidas contempladas en el citado decreto ley, cuya aplicación depende de la decisión de la Generalitat,
Votació: A favor 9 vots (PSPV-PSOE/ EU/COMPROMÍS)
En contra 8 (PP).

5.MOCIÓ AUTOGOVERN. El Grup Socialista de l'Ajuntament de Godella presenta per a la seua aprovació pel Ple Municipal, el següent acord:

1. L’Ajuntament de Godella manifesta la validesa de l’autonomia i el compromís en la seua defensa front als intents d’acabar amb el model d’una Espanya plural, diversa i solidària.
2. Autonomia significa garantia de sanitat, educació, politiques socials per a totes i tots. I també reconeixement de la nostra identitat com a poble.
3. Instar al President de la Generalitat a iniciar un diàleg amb els ajuntaments, tots els partits polítics, sindicats, associacions empresarials, i societat civil per a aconseguir un Acord en defensa de l’autogovern, de la consolidació de l’Estat de Benestar i la creació d’ocupació.
4. Reclamar al Govern d'Espanya a:
1. Modificar el model de finançament autonòmic que resolga el tradicional greuge patit per la Comunitat en els anteriors models de finançament.
2. Exigir la mitjana de finançament per càpita en la inversió d'infraestructures als Pressupostos Generals de l'Estat. En el proper 2013, especialment, perquè el Corredor Mediterrani i l’AVE a Alacant i Castelló siguen declarats actuacions d'interès principal i, per tant, es prioritze la seua assignació pressupostària
Votació: A favor 9 vots (PSPV-PSOE/ EU/COMPROMÍS)
En contra 8 (PP).

Superamos las 44.000 visitas desde que pusimos el contador
el 14 de agosto de 2009

¡Gracias por leer nuestras informaciones, reflexiones, 
opiniones y divagaciones apasionadas!

No hay comentarios:

Publicar un comentario